การจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน

iการจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน
Facebook
Twitter

สังคมไทยเป็นสังคมวิถีพุทธที่ทุกคนควรอยู่ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ศาสนาพุทธมีส่วนสำคัญมากในการที่จะหล่อหลอมจิตใจคนให้กลายเป็นคนดี ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง รวมถึงสังคมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้โรงเรียนส่วนใหญ่จึงหันมาใช้หลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธกันมากมาย มีกิจกรรมทางศาสนาประจำวันและเป็นสัปดาห์เพื่อให้เด็กนักเรียนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม หากยังสงสัยว่าโรงเรียนวิถีพุทธมีบทบาทเป็นเช่นไร วันนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกท่านฟัง

ความสำคัญของการจัดหลักสูตรวิถีพุทธในโรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีวัดและศาสนาเป็นศูนย์กลางของจิตใจซึ่งก็คือ “ศาสนาพุทธ” หากเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ได้อยู่ใกล้กับวัดและได้รับการปลูกฝังศีลธรรมที่เริ่มหลงลืมไปตามกาลเวลาของสภาพสังคมที่ไม่เหมือนเดิมก็จะทำให้พวกเขาเติบโตเป็นเยาวชนที่เห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตประจำวันบนเส้นทางที่เหมาะสม ถูกวิถีทาง และมีหลักคำสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่นำจิตใจเสมอ การจัดหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธจึงเกิดขึ้นโดยทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่า เราสามารถทำให้โรงเรียนเป็นเสมือนวัดที่รวบรวมคำสอนหลักไตรสิกขาและคุณธรรมโดยมีครูเป็นผู้สอนและอบรมเด็กนักเรียนได้ อีกทั้งยังส่งเสริมผ่านกิจกรรมสำคัญทางศาสนาที่ทางโรงเรียนจัดได้ด้วย

เป้าหมายหลักสูตรวิถีพุทธในโรงเรียน

1.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่

2.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการยึดหลักคำสอนของศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งเสมอ

3.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนสามารถควบคุมจิตใจตัวเองให้เป็นความสงบ ไม่หลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุ ปลอดจากอบายมุขทั้งปวงที่ล่อตาล่อใจให้หลงในสังคมภายนอก

4.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนปฏิบัติตามมารยาทของไทยและอยู่ในขนบธรรมเนียมได้เป็นอย่างดี

5.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ อริยสัจ 4 และมีศักยภาพในการใช้ปัญญาอย่างถูกวิธี

กิจกรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ

1.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการสวดมนต์บทยาวทุกวันศุกร์และในวันพระ

2.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิและเดินจงกรมในโอกาสอันสมควร

3.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการสอนภาคปฏิบัติในการถวายสังฆทานและกระบวนการทำบุญถวายสิ่งของพระสงฆ์อย่างถูกวิธี

4.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการสอนในวิชาต่าง ๆ ซึ่งสอดแทรกคำสอนตามหลักพุทธศาสนาไว้ให้เด็กได้คิดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการค่ายธรรมะอบรมเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่ #กิจกรรมวิถีพุทธ

More to explorer

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

รู้จักการเลี้ยงดูแบบไข่ในหิน

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “เลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน” มาแล้วซึ่งความหมายนี้มีทั้งมุมมองที่ดีและไม่ดีเท่ากัน การเลี้ยงลูกควรจะมีระดับที่เหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปเพราะจะส่งผลต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของเด็กเมื่อเติบโตขึ้นโดยตรง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

How to วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ให้กลับมาใสสะอาดอีกครั้ง

สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มชาหรือกาแฟจะรู้ดีว่าจะมีคราบสีน้ำตาลติดอยู่ที่แก้วแบบฝังแน่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะขัดล้างยังไงก็ออกยาก มาดู วิธีขจัดคราบชากาแฟติดในแก้ว ด้วยของที่ต้องมีครัวใกล้ตัวภายในบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไร

พ่อแม่รู้หรือไม่-ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ-

พ่อแม่รู้หรือไม่ ต้องเสริมสารอาหารให้กับเด็กมังสวิรัติ 

แต่ละครอบครัวนั้นก็มีรูปแบบการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไป บางบ้านก็รับประทานอาหารกันได้ทุกแบบ ในขณะที่หลายบ้านนั้นก็รับประทานอาหารแบบมังสวิรัติ แม้ว่าการรับประทานมังสวิรัตินั้นจะช่วยให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และยังลดโอกาสในการเกิดโรคบางอย่างได้ด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวที่รับประทานอาหารแบบมังสวิรัตินั้นหากมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวด้วยจำเป็นจะต้องเสริมสารอาหารให้กับพวกเขาเพื่อให้เด็กมังสวิรัติมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี