การจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน

iการจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน
Facebook
Twitter

สังคมไทยเป็นสังคมวิถีพุทธที่ทุกคนควรอยู่ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ศาสนาพุทธมีส่วนสำคัญมากในการที่จะหล่อหลอมจิตใจคนให้กลายเป็นคนดี ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง รวมถึงสังคมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้โรงเรียนส่วนใหญ่จึงหันมาใช้หลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธกันมากมาย มีกิจกรรมทางศาสนาประจำวันและเป็นสัปดาห์เพื่อให้เด็กนักเรียนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม หากยังสงสัยว่าโรงเรียนวิถีพุทธมีบทบาทเป็นเช่นไร วันนี้เราจะมาอธิบายให้ทุกท่านฟัง

ความสำคัญของการจัดหลักสูตรวิถีพุทธในโรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีวัดและศาสนาเป็นศูนย์กลางของจิตใจซึ่งก็คือ “ศาสนาพุทธ” หากเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ได้อยู่ใกล้กับวัดและได้รับการปลูกฝังศีลธรรมที่เริ่มหลงลืมไปตามกาลเวลาของสภาพสังคมที่ไม่เหมือนเดิมก็จะทำให้พวกเขาเติบโตเป็นเยาวชนที่เห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตประจำวันบนเส้นทางที่เหมาะสม ถูกวิถีทาง และมีหลักคำสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่นำจิตใจเสมอ การจัดหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธจึงเกิดขึ้นโดยทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องกันว่า เราสามารถทำให้โรงเรียนเป็นเสมือนวัดที่รวบรวมคำสอนหลักไตรสิกขาและคุณธรรมโดยมีครูเป็นผู้สอนและอบรมเด็กนักเรียนได้ อีกทั้งยังส่งเสริมผ่านกิจกรรมสำคัญทางศาสนาที่ทางโรงเรียนจัดได้ด้วย

เป้าหมายหลักสูตรวิถีพุทธในโรงเรียน

1.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่

2.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยการยึดหลักคำสอนของศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งเสมอ

3.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนสามารถควบคุมจิตใจตัวเองให้เป็นความสงบ ไม่หลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุ ปลอดจากอบายมุขทั้งปวงที่ล่อตาล่อใจให้หลงในสังคมภายนอก

4.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนปฏิบัติตามมารยาทของไทยและอยู่ในขนบธรรมเนียมได้เป็นอย่างดี

5.โรงเรียนวิถีพุทธมีเป้าหมายต้องการให้เด็กนักเรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ อริยสัจ 4 และมีศักยภาพในการใช้ปัญญาอย่างถูกวิธี

กิจกรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ

1.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการสวดมนต์บทยาวทุกวันศุกร์และในวันพระ

2.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการจัดกิจกรรมนั่งสมาธิและเดินจงกรมในโอกาสอันสมควร

3.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการสอนภาคปฏิบัติในการถวายสังฆทานและกระบวนการทำบุญถวายสิ่งของพระสงฆ์อย่างถูกวิธี

4.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการสอนในวิชาต่าง ๆ ซึ่งสอดแทรกคำสอนตามหลักพุทธศาสนาไว้ให้เด็กได้คิดและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5.โรงเรียนวิถีพุทธจะมีการค่ายธรรมะอบรมเด็กนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมอันดีงาม

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่ #กิจกรรมวิถีพุทธ

More to explorer

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผลเสียจากการที่คุณมักสั่งให้ “ลูกเงียบ”

ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เมื่อเห็นว่าลูกที่อยู่ในช่วงปฐมวัยมักจะชอบเล่นซน เสียงดัง หรือร้องไห้ก็มักจะชอบพูดคำว่า “เงียบ” ไม่ว่าจะเป็นการบอกโดยออกคำสั่งหรือบอกแบบปลอบประโลมก็ตาม

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

พฤติกรรมแต่ละอย่างที่แสดงออกมาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจหรือลักษณะการแสดงออกของแต่ละคน บางคนชอบประหม่าไม่มั่นใจตัวเองเมื่อต้องอยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ในขณะที่บางคนจะรู้สึกมั่นใจในตนเองมากเมื่ออยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ซึ่งการแสดงออกหรือพฤติกรรมเหล่านี้แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป