การเล่นตามมุมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดไฮสโคป

การเล่นตามมุมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดไฮสโคป
Facebook
Twitter

การเล่นตามมุมประสบการณ์ เป็นการทำกิจกรรมเล่นตามมุมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สามารถให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้เลือกเล่นได้อย่างอิสระในช่วงกิจกรรมเสรี เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและได้รู้จักตัดสินใจเลือกในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อีกทั้งช่วยให้พัฒนาทักษะทางสังคมได้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันการเล่นตามมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียนได้มีการนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยตามหลักสูตรของไฮสโคปมาใช้ทำให้นอกจากการที่เด็กจะได้รู้จักตัดสินใจให้เป็นแล้ว เขายังจะได้ทักษะอื่นตามมาด้วย วันนี้เราก็จะพาคุณครูทุกท่านมารู้จักการเล่นตามมุมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดไฮสโคป

แนวคิดการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตามหลักของไฮสโคป

การจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยตามหลักสูตรของไฮสโคป คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำผ่านมุมกิจกรรมที่หลากหลาย (Learning By Doing) พร้อมไปด้วยสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กมาเป็นตัวช่วย โดยปล่อยให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระด้วยตัวเอง มีพื้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีของเพียเจท์ (Piage’s Theory) ที่ว่าด้วยการพัฒนาทางสติปัญญา ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ

ซึ่งเด็กสามารถสร้างความรู้ได้เองโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning) ผ่านการกระทำของตน และการประเมินผลงานอย่างมีแบบแผน จึงต้องคอยดูแลหากเด็กปฐมวัยมีการเล่นแบบสะเปะสะปะเพื่อให้เขาเรียนรู้ที่จะทำกิจกรรมตามอิสระของตัวเองแบบไม่ทำให้คนอื่นและตัวเองเกิดปัญหาได้ เช่นเดียวกับการเล่นตามมุมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดไฮสโคป

ขั้นตอนการเล่นตามมุมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดไฮสโคป

การเล่นตามมุมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดไฮสโคป เป็นการเล่นที่ให้เด็กปฐมวัยได้มีอิสระในการเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมุมดนตรี มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมอาชีพ หรือมุมต่าง ๆ ที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้ แต่จะแตกต่างกับการเล่นกิจกรรมเสรีอื่นตรงที่ต้องมีการจัดกิจกรรมให้เด็กสามารถเล่นแบบมีแบบแผนด้วยตัวเองมากขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ครูให้เด็กปฐมวัยเลือกมุมประสบการณ์ที่อยากเล่นในกิจกรรมเสรี โดยแต่ละมุมจะจำกัดจำนวนผู้ที่สามารถเข้าเล่นได้

2.เมื่อเด็กคนใดเลือกเล่นมุมประสบการณ์ไหนให้มาบอกคุณครู แล้วคุณครูจะนำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ประจำมุมนั้น ๆ มาแปะที่แผ่นกระดานชื่อมุมคล้ายกับการลงทะเบียนเข้ามุมในแต่ละครั้ง ซึ่งหากเกินจำนวนเด็กที่เล่นโดยดูจากจำนวนสติ๊กเกอร์แล้ว เด็กที่เกินมาก็จะต้องเลือกเล่นมุมอื่นแทน

3.หลังจากเล่นมุมประสบการณ์จนถึงเวลาที่กำหนดแล้วจะมีการให้เปลี่ยนมุมที่เล่น โดยให้เด็กปฐมวัยกลับมาเลือกเล่นมุมต่าง ๆ โดยการบอกครูพร้อมแปะสติ๊กเกอร์อีกครั้ง

4.เด็กปฐมวัยเล่นมุมประสบการณ์จนเวลาหมด แล้วนำประสบการณ์การเล่นหรือความประทับใจมาร่วมพูดคุยกันในชั้นเรียน

บทบาทของครูในการเล่นตามมุมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดไฮสโคป

1.ครูปฐมวัยต้องมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ในมุมประสบการณ์ที่มีความหลากหลายให้เด็กปฐมวัยสามารถเลือกเล่นได้อย่างอิสระตรงกับแนวคิดไฮสโคป

2.ครูปฐมวัยต้องมีการเตรียมอุปกรณ์กระดานและสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ในการลงทะเบียนเข้ามุมประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยให้พร้อมในแต่ละครั้งเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักเล่นแบบมีแบบแผน ขั้นตอน ไม่เลือกเล่นในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือไปแย่งพื้นที่เล่นของคนอื่นในการเล่นตามมุมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดไฮสโคป

3.ครูปฐมวัยต้องคอยดูแลควบคุมการเล่นตามมุมประสบการณ์ภายใต้แนวคิดไฮสโคปของเด็กปฐมวัยอยู่ห่าง ๆ

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#แนวคิดไฮสโคป  #ไลฟ์สไตล์ของแม่บ้าน #แม่บ้านยุคใหม่

More to explorer

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

น่าสนใจ!! ตามไปดูปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์แฝด

ในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติในระยะแรกเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการตั้งครรภ์ของคุณนั้นเป็นการตั้งครรภ์แบบปกติหรือว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าพันธุกรรมมีผลอย่างมากกับการตั้งครรภ์แฝด สำหรับวันนี้เราได้นำเอาอีกหนึ่งข้อมูลที่มีความน่าสนใจซึ่งก็คือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝด แน่นอนว่าใครที่อยากจะรู้ว่าสาเหตุที่ทำให้เราตั้งครรภ์แฝดนั้นมีอะไรได้บ้าง

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

วิธีการหยุดพฤติกรรม “กัดเล็บ” ในเด็ก

พฤติกรรมแต่ละอย่างที่แสดงออกมาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจหรือลักษณะการแสดงออกของแต่ละคน บางคนชอบประหม่าไม่มั่นใจตัวเองเมื่อต้องอยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ในขณะที่บางคนจะรู้สึกมั่นใจในตนเองมากเมื่ออยู่ในกลุ่มคนหมู่มาก ซึ่งการแสดงออกหรือพฤติกรรมเหล่านี้แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

วิธีการป้องกันลูกหายเมื่อพาลูกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ

วิธีการป้องกันลูกหายเมื่อพาลูกไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ

สำหรับเด็กบางคนโดยเฉพาะเด็กผู้ชายมักจะมีความกล้ามากๆ เพราะเด็กๆไม่เคยผ่านโลกที่โหดร้ายมาก่อนจึงทำให้เด็กมักจะวิ่งหนีเราจนทำให้เราหาไม่เจอ หลังจากนั้นเด็กๆก็มักจะหลงทางและไม่สามารถกลับมาทางเดิมได้และเหตุการณ์นี้มักเกิดบ่อยที่สุดในบ้านเรา อย่างเช่น วันงานเทศกาลหรือในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ