Read more about the article การจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน
โรงเรียนส่วนใหญ่จึงหันมาใช้หลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธกันมากมาย มีกิจกรรมทางศาสนาประจำวันและเป็นสัปดาห์เพื่อให้เด็กนักเรียนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

การจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน

Continue Readingการจัดกิจกรรมวิถีพุทธตามหลักสูตรโรงเรียน