Read more about the article วิธีสอนเรื่อง “รูปเรขาคณิต” สำหรับเด็กปฐมวัย
การเรียนรู้รูปเรขาคณิตจึงเป็นบทเรียนสำคัญในหมวดหมู่สาระคณิตศาสตร์ที่เด็กควรจะได้เรียนรู้เพื่อให้สามารถบอกเล่าลักษณะของสิ่งต่าง ๆ

วิธีสอนเรื่อง “รูปเรขาคณิต” สำหรับเด็กปฐมวัย

Continue Readingวิธีสอนเรื่อง “รูปเรขาคณิต” สำหรับเด็กปฐมวัย