Read more about the article การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ
พวกเขาควรจะเป็นสูง หนึ่งในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนั้นก็คือ “การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ” นั่นเอง

การจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ

Continue Readingการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ