Read more about the article ควรรู้!! ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการวางแผนการตั้งครรภ์
การวางแผนการตั้งครรภ์มาก่อนก็อาจจะทำให้แผนการใช้ชีวิตที่คิดไว้ต้องมีการปรับเปลี่ยน แต่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมีการวางแผนในการมีครอบครัว

ควรรู้!! ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการวางแผนการตั้งครรภ์

Continue Readingควรรู้!! ช่วงอายุที่เหมาะสมกับการวางแผนการตั้งครรภ์