Read more about the article อาหารที่ผลิตในครัวเรือนแก้ปัญหาสุขภาพเด็กได้
วิธีการนี้ช่วยป้องกันเด็กๆ ในครอบครัวดังกล่าวจากปัญหาสุขภาพเด็ก ได้แก่ การแคระแกร็น น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์  และการเสียชีวิตในวัยเด็ก

อาหารที่ผลิตในครัวเรือนแก้ปัญหาสุขภาพเด็กได้

Continue Readingอาหารที่ผลิตในครัวเรือนแก้ปัญหาสุขภาพเด็กได้