Read more about the article เด็กปฐมวัยในเมือง VS เด็กปฐมวัยในชนบท
แม้เด็กปฐมวัยจะมีวุฒิภาวะและธรรมชาติตามวัยที่เหมือนกัน แต่การได้รับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กย่อมจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม

เด็กปฐมวัยในเมือง VS เด็กปฐมวัยในชนบท

Continue Readingเด็กปฐมวัยในเมือง VS เด็กปฐมวัยในชนบท